نمایندگی

ABOUT ARAFAM POUYESH

ARAFAM POUYESH

معرفي شركت آرا فام پویش (با مسئولیت محدود)

شركت آرافام پویش ، فعال در زمینه تامین تجهیزات و دستگاههاي آزمايشگاهي – تحقیقاتي ، ضمن معرفي نمايندگیهاي خود ،بدين وسیله آمادگي خود را براي ارائه مشاوره علمي و پیشنهاد فني و مالي براي دستگاههاي تحت نمايندگي خود اعلام مي دارد.

Histology Lab-Ventana Analyzers

كمپاني Technologies LVL آلمان ( نماینده انحصاری)

سازنده:

 • انواع 2D بارکد تیوب (جا نمونه هاي کد گذاري شده با قابلیت نگهداري طوالني مدت نمونه در فريزر و ازت مايع و ذخیره ديجیتال مشخصات نمونه) /2D Barcoded Tube
 •  تیوپهاي نگهداري نمونه در دماي 120C , -80C ( -کرايو تیوپ)
 • Vision Plates, Microtest Plates, UV Plates شامل آزمايشگاهي هاي plate انواع-
 •  پیپت ها و سمپلرهاي دستي و سرپیپت ها
 • انواع محلول
 • چسب هاي مخصوص آزمايشگاه با محدوده پايداري زياد از C 80 -تا C 120+
 • انواع Western Blot Trays 
 • سر سمپلرهاي انواع سیستمهاي روباتیک مانند ……,Elmer Perkin, Dynex, Roche, Beckman , Agilent
 • Automatic Pipetting سیستمهاي-
 • Automated Liquid Handling سیستمهاي-
 • سیستمهاي Scanner Automated ( براي خوانش تیوپهاي کد دار 2D)
 • سیستمهاي Automated Capper /Decapper 
 • سیستمهاي Automated Sealer 
 • سیستم نرم افزار مديرت بیوبانکها( در ذخیره و نگهداري نمونه ) / Software Management