اسکنر تیوپ

arafam pouyesh

اسکنر تیوپ

اسکنر تیوپ­های کمپانی LVL آلمان، دستگاه­های برای خوانش تیوپ­های کددار 2Dهستند. این اسکنرها به نوعی طراحی شدند که امکان خوانش کد تک تیوپ (Single) و یا کد مربوط به یک رک کامل (Multi) را فراهم می کند.

در مدل­ های Cryoprotection امکان خوانش بلافاصله بعد از خروج از فریزر یا تانک ازت فراهم می گردد که این امر باعث حفظ نمونه و بازگرداندن آن به محل نگهداری می شود.

مدل READ Single Express

خوانش با دوربین سریع
⦁ قابلیت اسکن SAFE® و سایر باکسهای SBSو همچنین فرمتهای CRYO
⦁ دارای اتصال USB یا RJ45
⦁ امکان خوانش در شرایط نوری نامناسب
⦁ رمزگشایی نرم افزار با ارتقاء سیستم رایگان
⦁ دارای قابلیت تبدیل دادهها به فایلهای اکسل، متن، JSON ، XML و تصویر
⦁ پشتیبانی از ویندوزهای 7،  8 و 10 در رایانه های میزبان
⦁ دارای Cryoprotection
⦁ ابعاد: 152mm x 174mm x 146mm

مدل READ Multi Express

⦁ خوانش با دوربین سریع
⦁ قابلیت اسکن SAFE® و سایر باکسهای SBSو همچنین فرمتهای CRYO
⦁ دارای اتصال USB یا RJ45
⦁ امکان خوانش در شرایط نوری نامناسب
⦁ رمزگشایی نرم افزار با ارتقاء سیستم رایگان
⦁ دارای قابلیت تبدیل دادهها به فایلهای اکسل، متن، JSON ، XML و تصویر
⦁ پشتیبانی از ویندوزهای7 ، 8 و 10 در رایانه های میزبان
⦁ دارای Cryoprotection
⦁ ابعاد: 152mm x 174mm x 146mm

مدل READ Single Express Integration

⦁ خوانش با دوربین سریع
⦁ مناسب برای ادغام در سیستمهای خودکار
⦁ دارای اتصال USB یا RJ45
⦁ قابلیت اسکن SAFE® و سایر باکسهای SBS
⦁ امکان خوانش در شرایط نوری نامناسب
⦁ رمزگشایی نرم افزار با ارتقاء سیستم رایگان
⦁ دارای قابلیت تبدیل دادهها به فایلهای اکسل، متن، JSON ، XML و تصویر
⦁ پشتیبانی از ویندوزهای 7، 8 و 10 در رایانههای میزبان
⦁ دارای Cryoprotection
⦁ ابعاد: 85mm x 185mm x 95mm

مدل READ Multi Standard

⦁ خوانش با اسکنر CCD
⦁ دارای اتصال USB یا RJ45
⦁ قابلیت اسکن SAFE® و سایر باکسهای SBS و همچنین فرمتهای CRYO
⦁ رمزگشایی نرم افزار با ارتقاء سیستم رایگان
⦁ دارای قابلیت تبدیل دادهها به فایلهای اکسل، متن، JSON ، XML و تصویر
⦁ پشتیبانی از ویندوزهای 7 ، 8 و 10 در رایانه های میزبان
⦁ دارای Cryoprotection
⦁ ابعاد: 270mm x 475mm x 75mm

مدل READ Single Tube

⦁ اسکن سریع تیوپهای بارکددار
⦁ سازگار با SAFE® و سایر لولههای کددار
⦁ صفحه کلید اجازه میدهد تا دادهها مستقیماً وارد برنامه شوند
⦁ رمزگشایی نرم افزار با ارتقاء سیستم رایگان
⦁ دارای قابلیت تبدیل دادهها به فایلهای اکسل، متن، JSON ، XML و تصویر
⦁ پشتیبانی از ویندوزهای 7، 8 و 10 در رایانه های میزبان
⦁ دارای Cryoprotection
⦁ ابعاد: 60mm x 90mm x 60mm

اطلاعات محصول را برای همکاران خود ارسال نمایید :

Print
Email
LinkedIn
WhatsApp