دستگاه اسپکتروفلورسانس

arafam pouyesh

دستگاه اسپکتروفلورسانس

در بعضی از مولکولها، بازگشت الکترونها به سطح انرژی اولیه، همراه با تشعشع فلورسانس است. در دستگاه اسپکتروفلورسانس با اندازه گیری شدت نور فلورسانس میتوان غلظت، خواص یا بر هم کنش مولکولها را مورد مطالعه قرار داد. فلوریمتری کاربرد وسیعی دربیوشیمی و پزشکی دارد. این تکنیک برای اندازه گیری بیومولکولها و تومور مارکرها و همچنین درتشخیص انواع سرطانها و تومورهای خوش خیم نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

اطلاعات محصول را برای همکاران خود ارسال نمایید :

Print
Email
LinkedIn
WhatsApp