دستگاه GC

arafam pouyesh

دستگاه GC

دستگاه کروماتوگرافی گازی یا دستگاه GC از تجهیزات کروماتوگرافی است که در آزمایشگاه آنالیتیکال با هدف آنالیز و شناسائی اجزای یک ترکیب در حالت گازی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به عنوان یک دستگاه کروماتوگرافی میتواند به طور دقیقی اجزای موجود در یک مخلوط گازی را آنالیز کند. 

برای آنالیز ماده با دستگاه GCیک فاز ساکن وجود دارد که اجزای مخلوط در حالت گازی از روی آن عبور کرده و بر اساس میزان تمایل اجزای فاز متحرک نسبت به فاز ساکن و سرعت عبور از روی آن اجزای مختلف مخلوط گازی با دقت بالایی شناسایی و اندازه گیری می شود.

دستگاه کروماتوگرافی گازی یا دستگاه GC از تجهیزات کروماتوگرافی است که در آزمایشگاه آنالیتیکال با هدف آنالیز و شناسائی اجزای یک ترکیب در حالت گازی مورد استفاده قرار میگیرد. این دستگاه به عنوان یک دستگاه کروماتوگرافی میتواند به طور دقیقی اجزای موجود در یک مخلوط گازی را آنالیز کند. برای آنالیز ماده با دستگاه GCیک فاز ساکن وجود دارد که اجزای مخلوط در حالت گازی از روی آن عبور کرده و بر اساس میزان تمایل اجزای فاز متحرک نسبت به فاز ساکن و سرعت عبور از روی آن اجزای مختلف مخلوط گازی با دقت بالایی شناسایی و اندازه گیری میشود.

اطلاعات محصول را برای همکاران خود ارسال نمایید :

Print
Email
LinkedIn
WhatsApp