دستگاه UV/Vis

arafam pouyesh

دستگاه UV/Vis

طیف سنج مرئی و ماوراء بنفش، دستگاهی برای اندازه­گیری مقدار یک ماده بر اساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده می­باشد. اغلب ماده مورد آنالیز در ابتدا بصورت مایع می­باشند. تابش نور در دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی با استفاده از لامپ تنگستن و در دستگاه UV با لامپ دوتریم انجام می­گیرد. دستگاه اسپکتروفتومتر برای اندازه­گیری کیفی و کمی رنج وسیعی از مواد در زمینه­ های مختلف علمی و تحقیقاتی مانند شیمی، بیوشیمی، داروسازی، مواد و محیط زیست به ­کار می­رود.

اطلاعات محصول را برای همکاران خود ارسال نمایید :

Print
Email
LinkedIn
WhatsApp