فریز درایرهای آزمایشگاهی

arafam pouyesh

فریز درایرهای آزمایشگاهی

بخش فریزدرایرهای آزمایشگاهی کمپانیTelstar اسپانیا شامل مدلهای LyoQuest، LyoAlpha و LyoBeta mini می باشند.

فریز درایرهای آزمایشگاهی LyoQuest

فریز درایرهای آزمایشگاهی LyoAlpha

فریزدرایرهای LyoQuest  و LyoAlpha کمپانی Telstar اسپانیا،‌ ازنوع عمودی (Vertical) هستند و در آنها فرآیند فریزدرایینگ در چمبرهای عمودی انجام میگیرد. در هردو مدل امکان انتخاب برای دماهای ۵۵-، ۸۵- سانتیگراد و استفاده از ازت مایع برای دماهای پایینتر امکان پذیر است. در هردو مدل امکان کنترل اتوماتیک فشار (خلا) و برنامه ریزی دمای فضای محفظه فراهم است.

نکته:مدل Plus در مدلهای LyoQuest و LyoAlpha دارای صفحات چمبر حرارتی هستند.

فریز درایرهای آزمایشگاهی LyoBeta mini

فریزدرایر مدل LyoBeta mini کمپانی Telstar اسپانیا، شرایط فریزدرایرهای صنعتی را در اشل های آزمایشگاهی فراهم می آورد. این مدل فرآیند فریزدرایینگ در چمبر افقی (Horizontal) در دمای ۸۵- درجه سانتیگراد انجام میدهد.

اطلاعات محصول را برای همکاران خود ارسال نمایید :

Print
Email
LinkedIn
WhatsApp