فریز درایرهای پایلوت و صنعتی

arafam pouyesh

فریز درایرهای پایلوت و صنعتی

فریز درایرهای پایلوت و صنعتی کمپانی Ilshinکره جنوبی در انواع مختلف به مراکز صنعتی و تحقیقاتی مربوطه ارائه می­دهد. فریزدرایرهای صنعتی کمپانی Ilshinکره جنوبی، در اشل های صنایع دارویی و غذایی و زست مواد غذایی دارای مدل های مختلف و متناسب با نیاز و کاربرد آنها درصنعت طراحی شده اند. در ادامه، مشخصات این فریزدرایرها  آورده شده است.

فریزدرایرهای سری پایلوت:

فریزدرایرهای صنعتی (صنایع دارویی):

فریزدرایرهای صنعتی (صنایع غذایی و زیست مواد غذایی):

اطلاعات محصول را برای همکاران خود ارسال نمایید :

Print
Email
LinkedIn
WhatsApp