میکروپلیت

arafam pouyesh

میکروپلیت

استفاده از میکروپلیت امکان انجام تعداد زیادی آزمایش را در یک پلیت منفرد فراهم می‌کند. چرا که در واقع آزمایش با مقیاس کوچک، حکم یک لوله آزمایش کوچک را دارد. یکی از کاربردهای متداول میکروپلیت ها استفاده از آن در سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (enzyme-linked immunosorbent assay یا به اختصارELISA) است. امروزه این روش اساس بسیاری از آزمایش‌های تشخیص پزشکی در انسان و حیوانات می‌باشد.

میکروپلیت‌های برند LVLعمدتاً دارای۲۴، 48، 96 یا 384لوله برای وارد کردن نمونه هستند. میکروپلیت های دارای باکس های استاندارد (SBS) می باشند. هر لوله در میکروپلیت ها بر حسب نوع کاربرد میکروپلیت، گنجایشی در حدود چند ده نانولیتر تا چندین میلی لیتر از مایع را دارد. امروزه از این میکروپلیت‌ها جهت تحقیقات علوم زیستی مختلفی که مرتبط با فیلتراسیون، جداسازی، تشخیص نوری، ذخیره‌سازی، مخلوط سازی واکنش‌ها، کشت سلول و بررسی فعالیت‌های ضد میکروبی هستند، استفاده می‌شود.

اطلاعات محصول را برای همکاران خود ارسال نمایید :

Print
Email
LinkedIn
WhatsApp